fissure

แปลว่า


n รอยแตก
ความหมายเหมือนกับ: crack , crevice , cleft
คำที่เกี่ยวข้อง: รอยแยก , รอยปริ , รอยร้าว , ร่อง , ร่องแยก
vt ทำให้แยกออก
ความหมายเหมือนกับ: cleave , split
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้แตกออก , ทำให้กะเทาะ
vi แยกออก
คำที่เกี่ยวข้อง: แตกออก , กะเทาะ