fissible

แปลว่า


adj ซึ่งแบ่งแยกได้อีก
ความหมายเหมือนกับ: detachable , segregable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งหารลงตัว
คำตรงข้าม: indivisible , unified