fishy

แปลว่า


adj กลิ่นหรือรสชาติคล้ายปลา
ความหมายเหมือนกับ: fishlike , piscine
คำที่เกี่ยวข้อง: กลิ่นคาวปลา
adj น่าสงสัย
ความหมายเหมือนกับ: suspicious , dubious , odd
คำที่เกี่ยวข้อง: น่าเคลือบแคลง , ทะแม่งๆ
คำตรงข้าม: sure , certain