finalize

แปลว่า


vt ทำให้เสร็จสมบูรณ์
ความหมายเหมือนกับ: work out , complete , settle
vi เสร็จสมบูรณ์ (ข้อตกลง)
ความหมายเหมือนกับ: conclude , settle
คำที่เกี่ยวข้อง: บรรลุความสำเร็จ