filth

แปลว่า


n สิ่งโสโครก
ความหมายเหมือนกับ: contamination , poisoning
คำที่เกี่ยวข้อง: สารปนเปื้อน , ความสกปรก
คำตรงข้าม: cleanliness
n ถ้อยคำลามก
คำที่เกี่ยวข้อง: ความลามก
sl ตำรวจ
ความหมายเหมือนกับ: the filth