filling

แปลว่า


n การเติมตำแหน่งว่าง
ความหมายเหมือนกับ: fill
คำที่เกี่ยวข้อง: การเติมช่องว่าง
n สารอุดฟัน
ความหมายเหมือนกับ: filler , refill , pad , pack , shim
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่ใช้อุดฟัน , สิ่งที่ใช้เติม