filial

แปลว่า


adj เกี่ยวกับลูกชายหรือลูกสาว
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่ , เกี่ยวกับพันธุกรรม
adj ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกและพ่อแม่
ความหมายเหมือนกับ: affectionate
adj เกี่ยวกับการผสมข้ามสายพันธุ์