fieldwork

แปลว่า


n การศึกษาและสำรวจในสถานที่จริง
คำที่เกี่ยวข้อง: การศึกษาภาคสนาม , การทำวิจัย , งานภาคสนาม , การออกสัมภาษณ์
n การทำป้อมปราการของทหาร