fidget

แปลว่า


vi กระวนกระวาย
ความหมายเหมือนกับ: flit , flutter , wiggle , wriggle
คำที่เกี่ยวข้อง: งุ่นง่าน , กระสับกระส่าย , หงุดหงิด
คำตรงข้าม: calm
n คนกระวนกระวาย
คำที่เกี่ยวข้อง: คนงุ่นง่าน , คนหงุดหงิด