fidelity

แปลว่า


n ความจงรักภักดี
ความหมายเหมือนกับ: allegiance , fealty , honesty
คำที่เกี่ยวข้อง: ความซื่อสัตย์
n ความถูกต้อง
ความหมายเหมือนกับ: exactness , verity
คำที่เกี่ยวข้อง: ความแม่นยำ , ความเที่ยงตรง
คำตรงข้าม: untruthfulness