fidelity

แปลว่า


n ความจงรักภักดี
ความหมายเหมือนกับ: allegiance , fealty , honesty
คำที่เกี่ยวข้อง: ความซื่อสัตย์
n ความถูกต้อง
ความหมายเหมือนกับ: exactness , verity
คำที่เกี่ยวข้อง: ความแม่นยำ , ความเที่ยงตรง
คำตรงข้าม: untruthfulness

คำที่มี "fidelity" ในคำ


high fidelity n การรับส่งคลื่นเสียงที่ชัดและมีเสียงรบกวนน้อยมาก
ความหมายเหมือนกับ: hi-fi

infidelity n การนอกใจ
ความหมายเหมือนกับ: misbelief , irreligion , disloyalty
คำตรงข้าม: fidelityค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top