fictive

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นจินตนาการ
ความหมายเหมือนกับ: imaginative , originative
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับนวนิยาย , ซึ่งเป็นเรื่องสร้างขึ้น , ซึ่งไม่เป็นจริง
คำตรงข้าม: imitative , unproductive