fibre

แปลว่า


n เส้นใย
ความหมายเหมือนกับ: fibril , filament , thread
คำที่เกี่ยวข้อง: ไฟเบอร์ , สิ่งที่เป็นเส้นใย
n ลักษณะสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: fiber
คำที่เกี่ยวข้อง: โครงสร้างพื้นฐาน