fetch round

แปลว่า


phrv นำกลับไป
ความหมายเหมือนกับ: bring over
phrv ทำให้ฟื้นคืนสติ
ความหมายเหมือนกับ: bring to
idm ชักจูงให้เปลี่ยนความคิด
ความหมายเหมือนกับ: bring round
คำที่เกี่ยวข้อง: โน้มน้าว
phrv เปลี่ยนทิศทางของ
ความหมายเหมือนกับ: bring round
คำที่เกี่ยวข้อง: เปลี่ยนแนวทางของ