fertile

แปลว่า


adj ซึ่งมีดินอุดมสมบูรณ์
ความหมายเหมือนกับ: fruitful , productive
คำที่เกี่ยวข้อง: อุดมสมบูรณ์ , ซึ่งมีดินดี , ซึ่งทำให้ออกดอกผลมาก
คำตรงข้าม: barren , desert
adj ที่สามารถให้ลูกได้
ความหมายเหมือนกับ: fecund , generative , pregnant
คำที่เกี่ยวข้อง: (ไข่) ที่สมบูรณ์เป็นตัวได้
คำตรงข้าม: infertile , sterile
adj ซึ่งกว้างไกล (ความคิดหรือจินตนาการ)
ความหมายเหมือนกับ: imaginative , resourceful;

คำที่มี "fertile" ในคำ


infertile adj ซึ่งไม่อุดมสมบูรณ์
ความหมายเหมือนกับ: unproductive , impotent , sterileค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top