feminize

แปลว่า


vi เหมาะกับผู้หญิง
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นหญิง
vt ทำให้เหมาะกับผู้หญิง
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เป็นเหมือนผู้หญิง