felonious

แปลว่า


adj เกี่ยวกับความชั่วร้าย
ความหมายเหมือนกับ: illegal , criminal
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับอาชญากรรมที่รุนแรง
คำตรงข้าม: lawful , legal