felicitous

แปลว่า


adj ความเหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: appropriate , suitable , well-chosen
คำที่เกี่ยวข้อง: ความยินดี , การมีความสุข
คำตรงข้าม: unsuitable