feel with

แปลว่า


phrv คลำว่ามี...ด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: สัมผัสได้ว่ามีด้วย , รู้สึกว่ามีด้วย
phrv เห็นใจ
ความหมายเหมือนกับ: feel for
คำที่เกี่ยวข้อง: สงสาร