fecundity

แปลว่า


n การผลิดอกออกผลเป็นจำนวนมาก
ความหมายเหมือนกับ: abundancy , fruitfulness , productivity
n ความสามารถในการสร้างสรรค์ความคิดต่างๆ (คำทางการ)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top