fatality

แปลว่า


n ความตายที่มาจากอุบัติเหตุหรือสงคราม
ความหมายเหมือนกับ: accident , dying , mortality
คำที่เกี่ยวข้อง: ความตาย