fatality

แปลว่า


n ความตายที่มาจากอุบัติเหตุหรือสงคราม
ความหมายเหมือนกับ: accident , dying , mortality
คำที่เกี่ยวข้อง: ความตาย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top