fatalistic

แปลว่า


adj ที่มองโลกในแง่ร้าย
ความหมายเหมือนกับ: desponding , downbeat


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top