farming

แปลว่า


n การทำนา
ความหมายเหมือนกับ: agriculture , plantation
คำที่เกี่ยวข้อง: การทำนา , การทำฟาร์ม , การเพาะปลูก

คำที่มี "farming" ในคำ


farming district n พื้นที่ทำการเกษตร
ความหมายเหมือนกับ: farmland

mixed farming n การทำฟาร์มแบบผสมผสานระหว่างการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top