fantasize

แปลว่า


vi จินตนาการ
ความหมายเหมือนกับ: dream , imagine
คำที่เกี่ยวข้อง: นึกฝัน , เพ้อฝัน
vt สร้างจินตนาการ
ความหมายเหมือนกับ: dream , imagine
คำที่เกี่ยวข้อง: นึกฝัน , เพ้อฝันถึง