fanciful

แปลว่า


adj เพ้อฝัน
ความหมายเหมือนกับ: imaginary , fictitious
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งนึกฝัน , จินตนาการ
คำตรงข้าม: real


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top