fall within

แปลว่า


phrv จัดอยู่ในประเภท
ความหมายเหมือนกับ: come under
คำที่เกี่ยวข้อง: อยู่ในขอบเขตของ
phrv เป็นเรื่องที่รู้หรือมีประสบการณ์
ความหมายเหมือนกับ: be within , bring within , come within