fall upon

แปลว่า


phrv ล้มลงบน
ความหมายเหมือนกับ: fall on
คำที่เกี่ยวข้อง: ตกลงบน
phrv ตกลงบน
phrv จับจ้องไปที่
phrv มีขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: เกิดขึ้น , ทำให้เกิดขึ้น , ทำให้ปรากฎออกมา
phrv โจมตี
คำที่เกี่ยวข้อง: จู่โจม
phrv คิดหนักเกี่ยวกับ
คำที่เกี่ยวข้อง: คิดมากเรื่อง
phrv ตกมาถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: มาถึง , เป็นความรับผิดชอบของ
phrv เป็นหน้าที่ของ
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นภาระของ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top