fall short of

แปลว่า


phrv (จำนวน) ต่ำกว่าที่คาดไว้
ความหมายเหมือนกับ: come short of
คำที่เกี่ยวข้อง: (จำนวน) ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้ , ไม่เพียงพอ