fall into a decline

แปลว่า


idm อ่อนแรง (เพราะเจ็บป่วยหรือล้มเหลว)
ความหมายเหมือนกับ: go into
คำที่เกี่ยวข้อง: อ่อนแอ (เพราะเจ็บป่วยหรือล้มเหลว)