fall-off

แปลว่า


n การลดลง
ความหมายเหมือนกับ: decline , diminution , lessening , reduction
คำที่เกี่ยวข้อง: การตกลง , การน้อยลง
คำตรงข้าม: expansion , growth


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top