faithfulness

แปลว่า


n ความซื่อสัตย์
ความหมายเหมือนกับ: fidelity , trustworthiness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความจงรักภักดี , ความบริสุทธ์ใจ , ความน่าเชื่อถือ