fade-in

แปลว่า


vi ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: การค่อยๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของเสียง
vt ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างช้าๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: การค่อยๆ เพิ่มขึ้นของความชัดของเสียง