factory farm

แปลว่า


n ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์จำนวนไว้ในกรงหรือเลี้ยงอย่างแออัด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top