facimile

แปลว่า


n โทรสาร (คำย่อของ facsimile)
คำที่เกี่ยวข้อง: แฟกซ์ , ข้อความที่ส่งทางโทรสาร
n เครื่องถ่ายสำเนา
ความหมายเหมือนกับ: copy , duplicate
คำที่เกี่ยวข้อง: สำเนาจากเครื่องถ่ายสำเนา
คำตรงข้าม: original


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top