extrinsic

แปลว่า


adj ที่มาจากภายนอก
ความหมายเหมือนกับ: external , extraneous , outward
คำตรงข้าม: intrinsic
adj ไม่จำเป็น
ความหมายเหมือนกับ: inessential , nonessential
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่สำคัญ
คำตรงข้าม: intrinsic