extraction

แปลว่า


n การถอน
คำที่เกี่ยวข้อง: การดึงออก
n การแยกสสารออกจากสารผสมหรือสารละลาย
n เชื้อสาย
ความหมายเหมือนกับ: ancestry , descent
คำที่เกี่ยวข้อง: ชาติพันธุ์