extra time

แปลว่า


n ระยะเวลาที่เพิ่มจากเวลาปกติในการแข่งขัน

ตัวอย่างประโยค


We can spend the extra time with Dad. พวกเราสามารถใช้เวลาพิเศษกับพ่อ