extirpate

แปลว่า


vt ทำลายจนหมดสิ้น (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: annihilate , destroy , exterminate
คำที่เกี่ยวข้อง: ถอนรากถอนโคน , ทำลายล้าง , กำจัด