extermination

แปลว่า


n การทำลายล้าง
ความหมายเหมือนกับ: annihilation , destruction
คำที่เกี่ยวข้อง: การขุดรากถอนโคน , การถอนราก , การกำจัดให้สิ้น