extemporize

แปลว่า


adj ที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน
ความหมายเหมือนกับ: ad lib
vi แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน
ความหมายเหมือนกับ: ad lib
vt แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน
ความหมายเหมือนกับ: ad lib
adv อย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน
ความหมายเหมือนกับ: ad lib
vt แสดงโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน
ความหมายเหมือนกับ: ad-lib
คำที่เกี่ยวข้อง: แต่งทันทีโดยไม่ได้เตรียม
vi แสดงโดยไม่ได้เตรียมมาก่อน
ความหมายเหมือนกับ: ad-lib
คำที่เกี่ยวข้อง: แต่งทันทีโดยไม่ได้เตรียม