expulsion

แปลว่า


n การขับไล่ (ออกจากโรงเรียน, พรรค, สถาบัน)
ความหมายเหมือนกับ: dismissal , ejection , purge
คำที่เกี่ยวข้อง: การไล่ออก (จากโรงเรียน , พรรค , สถาบัน)