expose to

แปลว่า


phrv เผยต่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: เปิดเผยต่อ (เพื่อให้สิ่งนั้นมีผลต่อกัน)
phrv เปิดเผย (สิ่งผิดให้สาธารณชนรับรู้)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top