explicate

แปลว่า


vt อธิบาย (โดยเฉพาะข้อเขียน) อย่างละเอียด
ความหมายเหมือนกับ: clarify , explain , illustrate
คำที่เกี่ยวข้อง: แจกแจง , ขยายความ