experimental

แปลว่า


adj เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ความหมายเหมือนกับ: analytic , probative , verification
adj เกี่ยวกับประสบการณ์
ความหมายเหมือนกับ: analytic , probative , verification