experiental

แปลว่า


adj ซึ่งได้จากประสบการณ์หรือการทดลองมากกว่าทฤษฎี
ความหมายเหมือนกับ: observation
คำที่เกี่ยวข้อง: เชิงประจักษ์