expectorate

แปลว่า


vi ขากเสมหะ
ความหมายเหมือนกับ: cough up , spit out
คำที่เกี่ยวข้อง: ถุยน้ำลาย , บ้วนน้ำลาย , ถ่มน้ำลาย
vt ขากเสมหะ
ความหมายเหมือนกับ: cough up , spit out
คำที่เกี่ยวข้อง: ถุยน้ำลาย , บ้วนน้ำลาย , ถ่มน้ำลาย