expansive

แปลว่า


adj ซึ่งขยายออกได
ความหมายเหมือนกับ: broad , extensive , widespread
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเพิ่มขึ้นได้ , ซึ่งขยายตัวได้