expandable

แปลว่า


adj ซึ่งกระจัดกระจาย
ความหมายเหมือนกับ: expansive
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งกระจายออกไป , แพร่กระจาย
คำตรงข้าม: contractile , contractable , compressible
adj ซึ่งทำให้พองได้
ความหมายเหมือนกับ: expansive
คำตรงข้าม: contractile