exile

แปลว่า


n การเนรเทศ
ความหมายเหมือนกับ: banishment , expatriation , ostracism
คำที่เกี่ยวข้อง: การขับไล่ออกนอกประเทศ
vt เนรเทศ
ความหมายเหมือนกับ: banish , expatriate , ostracize
คำที่เกี่ยวข้อง: ไล่ออกนอกประเทศ