exert

แปลว่า


vt ใช้ความพยายามอย่างมาก (ทางร่างกายหรือจิตใจ)
vt ใช้อำนาจ (ไปกระทบบางคนหรือบางสิ่ง)
ความหมายเหมือนกับ: bring to bear , put forth
คำที่เกี่ยวข้อง: ใช้อิทธิพล (ไปกระทบบางคนหรือบางสิ่ง)