execute

แปลว่า


vt ดำเนินการ
ความหมายเหมือนกับ: administer , do , perform
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดการ , ปฏิบัติการ
vt บังคับตามกฎหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: บังคับใช้ตามกฎหมาย
vt ประหารชีวิต
ความหมายเหมือนกับ: behead , electrocute , kill